top of page

Yhdistyksen säännöt

Viikin Taloustieteilijät ry:n ovat perustaneet elintarvike-ekonomian opiskelijat keväällä 2009. Yhdistys on tarkoitettu kaikille Helsingin yliopiston Maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka opiskelevat talouden opintosuuntia. Yhdistys on avoin kaikille opiskelijoille.

1. § Yhdistyksen nimi on Viikin Taloustieteilijät ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai englannin kielellä.

 

2. § Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

3. § Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Toimia Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteiden opintosuuntien opiskelijoille tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhdistyksenä

 • Ajaa mainittujen tieteiden opiskelijoiden yhteisiä etuja

 • Edistää jäsentensä työllistymistä opintojen aikana ja opintojen jälkeen sekä kaventaa yliopiston ja työelämän välistä kuilua

 • Kehittää mainittujen tieteiden opetusta ja tutkimusta yhteistyössä tiedekunnan ja yliopiston kanssa

 • Edistää jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta

 • Toimia jäsenistön yhdyssiteenä alan koti- ja ulkomaisiin ammattiryhmiin sekä opiskelijajärjestöihin

4. § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia, ekskursioita ja muita työelämätapahtumia.

 • Pitää yhteyttä opiskelualaan läheisesti liittyviin ja opiskelijoiden yhteisiä etuja ajaviin järjestöihin sekä alan ammattiryhmiin

 • Tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja tiedottaa jäsenistöään opintoihin liittyvistä   asioista

 • Valvoo Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteiden opintosuuntien opiskelijoiden etuja

 • Toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

 

5. § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • Ottaa pääsymaksuja järjestämistään tilaisuuksista,

 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

 • Toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä

 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

 

II JÄSENET

 

6. § Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä sekä kannatusjäseniä.

 

7. § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopistossa opiskeleva perustutkinto- tai jatko-opiskelija.

 

8. § Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa sidosryhmiin kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

 

9. § Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

 

10. § Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut kuluvan kauden jäsenmaksuaan 1.12 mennessä. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan erotulle henkilökohtaisesti.

 

III HALLITUS

 

11. § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-15 muuta hallituksen jäsentä. Jäsenten on oltava varsinaisia jäseniä.

 

12. § Syyskokouksessa valitaan myös tarvittava määrä toimihenkilöitä.

 

13. § Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

14. § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

 

15. § Hallituksen tehtävä on:

 • Hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksistä voimassa olevan lain, näiden sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan

 • Hoitaa huolellisesti yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta

 • Kutsua kokoon yhdistyksen kokous ja valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

 • Pitää luetteloa jäsenistä

 • Valvoa yhdistyksen ja toimihenkilöiden toimintaa

 • Pyrkiä kaikin tavoin edistämään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista

 • Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä laatia toimikaudeltaan yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus.

 

16. § Taloudenhoitaja vastaa tilinpäätöksen tekemisestä. Hallituksen tulee jättää tilit tarkastettaviksi toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

17. § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai hallituksen määräämä henkilö, kukin yksin.

 

IV KOKOUKSET

 

18. § Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

 

19. § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalla.

 

20. § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsuttu

 

21. § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksissa kaikilla varsinaisilla jäsenillä on puhe-, ääni- ja läsnäolo-oikeus. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

 

22. § Yhdistyksen kevätkokous järjestetään  tammi-helmikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

 

23. § Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

24. § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

 • Valitaan kokouksen sihteeri.

 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 • Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus.

 • Vahvistetaan edellisen kalenterivuoden tilinpäätös.

 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvolliselle.

 • Päätetään kuluvan kalenterivuoden liittymismaksu ja jäsenmaksu.

 • Päätetään kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma.

 • Päätetään kuluvan kalenterivuoden talousarvio.

 • Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

25. § Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

 • Valitaan kokouksen sihteeri.

 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 • Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 13. §:n rajoissa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

 • Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

V SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

27. §Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi viikkoa.

 

28. § Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page